Zawarcie umowy | P.B. Start - budujemy nowe mieszkania w Krakowie

Zawarcie umowy

Dla naszych klientów proponujemy dwa rodzaje umów w zależności od tego czy dla danej inwestycji uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkowanie.

Inwestycje w trakcie budowy

Umowa rezerwacji

Umożliwia zarezerwowanie konkretnego lokalu na okres do miesiąca czasu. W tym czasie START zobowiązuje się do nie zawierania żadnej umowy rezerwacyjnej ani umowy deweloperskiej dotyczącej przedmiotu rezerwacji. Umowa łączy się z wpłatą kaucji w wysokości 5.000 zł. W każdym przypadku, wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi na wskazane przez Rezerwującego konto.

Umowa deweloperska

Umowa na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie notarialnej wraz z możliwością wpisu roszczenia do księgi wieczystej. Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera wszystkie dane przewidziane w ustawie zarówno dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego jak i naszej Spółki. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i Nabywcę. System płatności jest ustalany zgodnie z harmonogramem danego przedsięwzięcia deweloperskiego (wypłata należnej raty po skończonym etapie). Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za przedmiot umowy.

Inne informacje

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzania z ważnych powodów ekonomicznych.

W celu bliższych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Sprzedaży. Oferta zawiera indywidualne garaże, miejsca postojowe pomieszczenia gospodarcze w realizowanych budynkach jak i w zakończonych inwestycjach. Zaznaczamy, iż w pierwszej kolejności spółka sprzedaje je wraz z mieszkaniami znajdującymi się w aktualnej ofercie i dla mieszkań powyżej czterdziestu metrów kwadratowych.

Inwestycje gotowe

Umowa rezerwacji

Umożliwia zarezerwowanie konkretnego lokalu na okres do 14 dni. W tym czasie START zobowiązuje się do nie zawierania żadnej umowy rezerwacyjnej ani przedwstępnej dotyczącej przedmiotu rezerwacji. Umowa łączy się z wpłatą kaucji w wysokości 5.000 zł, która to kwota w chwili zawarcia umowy przedwstępnej może być zaliczona na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przedwstępnej – zwracana w całości na wskazane przez Rezerwującego konto.

Umowa przedwstępna

Umowa na podstawie której START zobowiązuje się sprzedać Kupującemu w określonym czasie konkretny lokal, a Kupujący zobowiązuje się do jego nabycia i zapłaty całej ceny. Umowa przedwstępna jest zawierana w formie pisemnej. 

Kupujący ma możliwość potwierdzenia zawartej umowy w formie notarialnej wraz z możliwością wpisu roszczenia do księgi wieczystej, po wpłaceniu pierwszej kwoty należnej na poczet ceny sprzedaży.

system płatności:

  • ustalany z Kupującym indywidualnie. Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za przedmiot umowy

Zobacz wyciąg z procedury sprzedaży

Inne informacje

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzania z ważnych powodów ekonomicznych.

W celu bliższych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Sprzedaży. Oferta zawiera indywidualne garaże, miejsca postojowe pomieszczenia gospodarcze w realizowanych budynkach jak i w zakończonych inwestycjach. Zaznaczamy, iż w pierwszej kolejności spółka sprzedaje je wraz z mieszkaniami znajdującymi się w aktualnej ofercie i dla mieszkań powyżej czterdziestu metrów kwadratowych.